Bescherming van mensenrechten

Mensenrechten zijn onomstotelijk en ondeelbaar. Wij onderschrijven uitdrukkelijk de mensenrechten zoals die zijn opgesteld door de Verenigde Naties (VN). Wij zien het als onze taak en plicht om de mensenrechten volledig en te allen tijde in acht te nemen. En datzelfde verwachten wij van onze zakenpartners.

De Human Rights Declaration van de Otto Group geldt daarom zonder enige restrictie ook voor bonprix. Bij alles wat de mensenrechten betreft, worden we geleid door de VN-principes voor mensenrechten en bedrijfsleven (UNGP) en door het Nationale Actieplan Bedrijfsleven en Mensenrechten (NAP) in Duitsland.

Risicoanalyse. De mensenrechtelijke risicoanalyse van de Otto Group is ons uitgangspunt. Die passen wij toe met inachtneming van ons bedrijfsmodel en onze inkoopstructuren voor bonprix als bedrijf en als merk.

In 2020 hebben wij onze kennis en ervaring en onze risicoanalyses van individuele duurzaamheidskwesties gecombineerd met de inzichten van de Otto Group en zo onze eerste mensenrechtelijke risicoanalyse gemaakt. Voor bonprix analyseren wij mensenrechtelijke risico's op drie niveaus: in de toeleveringsketen, binnen het eigen bedrijf en bij onze klanten. Ook de desbetreffende gemeenschappen worden in de analyse meegenomen.

Zeer ernstige en daarmee urgente risico's bestaan er in de toeleveringsketen. Daar zijn het met name de volgende punten waarop we onze aandacht moeten richten: kinder- en dwangarbeid, discriminatie en genderongelijkheid, lonen, werktijden, milieu, gezondheid en veiligheid op het werk. Binnen het eigen bedrijf ligt de focus op de bescherming tegen infecties, geestelijke gezondheid, discriminatie en veiligheid op het werk van onze eigen medewerkers. Op het niveau van onze klanten zijn de privacy en gegevensbescherming zaken die wij met een kritisch oog in de gaten houden.

Centrale instrumenten om deze risico's het hoofd te bieden, zijn verplichtende richtlijnen en specificaties, onze maatregelen in de toeleveringsketen die aanzetten tot maatschappelijke sociale en ecologische verbeteringen, en onze betrokkenheid bij multistakeholder-initiatieven, om mee te werken aan brancheoplossingen.

Klachtafhandeling. Ondanks alle maatregelen en zorgvuldigheid kan het zijn dat er mogelijke schendingen van de mensenrechten worden waargenomen. Wij kunnen daar alleen iets aan doen, wanneer we erover worden geïnformeerd. Daarvoor is er binnen de Otto Group een meld- en klachten-portal dat onze medewerkers en de medewerkers in de toeleveringsketen, maar ook klanten en anderen kunnen gebruiken. Iedere melding wordt zorgvuldig afgehandeld. Wanneer er bij amfori of ACCORD klachten binnenkomen over fabrieken die voor ons produceren, treedt er een vastgelegd proces in werking dat ervoor zorgt dat de Otto Group over deze kwesties wordt geïnformeerd en bij het oplossen ervan wordt betrokken.

Overlappingen in de leveranciersbasis en de snelle, brede toegang tot ressources – voor het geval er schadeloosstelling (remediation) nodig is – maken een groepsbrede klachtenprocecure zeer zinvol. Daarom doen wij op groepsniveau in het jaarverslag van de Otto Group verslag van het aantal klachten en de eventuele maatregelen die daarna zijn getroffen.