Code of Conduct & Policies

Regels zijn pas effectief wanneer ze helder zijn geformuleerd en als bindend worden beschouwd. Al onze social-compliance-activiteiten zijn gebaseerd op de amfori Code of Conduct. In deze gedragscode is beschreven wat wij verstaan onder menswaardige arbeidsomstandigheden en welke eisen wij daaraan stellen. Hij geldt wereldwijd voor leveranciers van onze producten.

Hoe groter het bereik van een reglement, hoe effectiever het wordt. Daarom is de Code of Conduct van de Otto Group, die al gold sinds 1996 en continu werd geactualiseerd en aangepast, in 2018 vervangen door de Code of Conduct van het branche-initiatief amfori BSCI. Dat betekent dat wij nu een gedragscode hanteren die wereldwijd door meer dan 2400 bedrijven wordt erkend. Duidelijk geformuleerde, uniforme eisen dragen bij aan de implementatie van uniforme minimumstandaarden in de wereldwijde toeleveringsketen.

De Code of Conduct gaat over onderwerpen zoals vrijheid van vereniging, het recht op collectieve onderhandelingen, arbeidsomstandigheden, speciale bescherming voor jonge werknemers, uitsluiting van dwangarbeid, ethisch handelen, uitsluiting van discriminatie, redelijke werktijden, uitsluiting van kinderarbeid, uitsluiting van precaire arbeid en milieubescherming.

Sinds 2018 maakt de Code of Conduct ook deel uit van onze "Supplier Declaration on Sustainability". Deze verklaring bevat al onze eisen op het gebied van duurzaamheid aan onze leveranciers en moet worden ondertekend door alle partners met wie wij zaken doen. De leveranciers en zakenpartners verplichten zich ervoor te zorgen dat deze standaarden ook door hun onderaannemers in acht worden genomen. De eisen in deze verklaring zijn gerelateerd aan wezenlijke risico's die wij voor onze toeleveringsketen hebben geïdentificeerd, zoals het beleid aangaande thuiswerk, onderaanneming of het beleid aangaande het in dienst nemen van vluchtelingen.

Voor zakelijke betrekkingen die losstaan van de productie van onze artikelen geldt de Gedragscode diensten en niet-handelswaren.